Foneetika sõnastik inglise - eesti 503 terminit
accent aktsent
acoustic phonetics akustiline foneetika
advanced tongue root eendatud keelejuur
affricate afrikaat
allophone allofoon
alveolar alveolaar, somphäälik
ant – vt anterior
antiformant antiformant
approximant (semivowel), poolvokaal
articulation artikulatsioon, hääldus
articulation rate artikulatsioonitempo
articulatory phonetics artikulatoorne foneetika
aspirated aspireeritud, hõngatud
aspiration aspiratsioon, hõngus
assimilation assimilatsioon, sarnastumine
autosegmental-metrical theory autosegmentaal-meetriline teooria
Bark bark
bilabial bilabiaal
boundary lengthening – vt final lengthening
boundary tone piiritoon
breathy voice kähisev hääl
cardinal vowel kardinaalvokaal
coarticulation koartikulatsioon, kaasahääldus
coda (offset), kooda
compensatory lengthening asepikendus, kompensatoorne pikenemine
compensatory shortening aselühendus, kompensatoorne lühenemine
consonant konsonant, kaashäälik
consonant cluster konsonantühend, kaashäälikuühend
consonant system konsonandisüsteem, konsonantism
cor – vt coronal
coronal (cor), koronaalne
creak – vt creaky voice
creaky voice (creak, vocal fry), kärisev hääl, kärin
cycles per second – vt Hertz
deaccented deaktsentueeritud
declination deklinatsioon
dissimilation dissimilatsioon, eristumine
duration kestus
egressive egressiivne
ejective ejektiiv, suruhäälik
epiglottis epiglotis, kõripealis
exhalation väljahingamine
explosion – vt release
F1-F2 space – vt vowel space
falsetto falsett
flap riivehäälik
focus fookus
foot jalg, kõnetakt
formant space – vt vowel space
fortis – vt tense
fortition fortistumine
0 ... 60 / 214
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu