Andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastik inglise - eesti 9298 terminit
absolute deviation absoluutne hälve, absoluuthälve
absolute difference absoluutne vahe, absoluutne erinevus
absolute error absoluutne viga, absoluutviga
absolute frequency absoluutne sagedus, sagedus
absolute moment absoluutmoment, absoluutne moment
absolute poverty gap absoluutse vaesuse süvik
absolute powerty threshold absoluutse vaesuse piir
absolute value absoluutväärtus
absolutely absoluutselt
absolutely continuous absoluutselt pidev
absolutely unbiased estimator absoluutselt nihketa hinnangufunktsioon
absorbing barrier neelav tõke
absorbing Markov chain neelav Markovi ahel
absorbing region neelamispiirkond, neeldepiirkond
absorbing state neelav olek
absorption distributions neeldejaotused, neelamisjaotused
accelerated failure time test kiirendatud tõrkeaja mudel, kiirendatud elukestusmudel
accelerated life testing kiirendatud elukestustest
accelerated stochastic approximation kiirendatud stohhastiline lähend
accept (a hypothesis) vastu vōtma (hüpoteesi)
acceptable reliability level vastuvõetav reliaablustase
acceptance boundary – vt acceptance line
acceptance inspection vastuvōtukontroll
acceptance number vastuvōtulävi
acceptance quality level – vt acceptable quality level
acceptance region vastuvōtupiirkond
acceptance sampling vastuvõtukontrolli valik
accident statistics õnnetusjuhtumite statistika
accumulated deviation kumulatiivne hälve, kuhjunud hälve
accuracy täpsus
actual population aktuaalne üldkogum, tegelik üldkogum
actuarial estimate aktuaarne hinnang, kindlustushinnang
actuarial long-term risks pikaajalised kindlustusriskid
actuarial statistics aktuaarne statistika, kindlustusstatistika
actuary aktuaar
ad hoc test ad hoc test, sihttest
adaptive adaptiivne, kohanduv
adaptive estimation adaptiivne hindamine
adaptive inference adaptiivne otsustamine
adaptive kernel estimation adaptiivne tuumhindamine
adaptive method adaptiivne meetod
adaptive regression adaptiivne regressioon
adaptive rejection sampling adaptiivne tagasilükkamisvalik
adaptive sampling adaptiivne valik
addition theorem liitmislause
additive aditiivne, liituv
0 ... 60 / 888
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu