Keemiatermite baas inglise - eesti 1362 terminit
A reaction, elementary or stepwise, in which one atom or group in a molecular entity is replaced by another atom or group Substitutsiooni-reaktsioon (asendusreaktsioon)
absolute activation analysis absoluutne aktivatsioonianalüüs
absolute configuration absoluutne konfiguratsioon
absolute electrode potential absoluutne elektroodipotentsiaal
absolute lethal concentration absoluutne surmav kontsentratsioon
absolute lethal dose absoluutne surmav doos
accretion (in atmospheric chemistry) sete (atmosfäärikeemias)
acenes atseenid
acetals atsetaalid
acetonides atsetoniidid
acetylides atsetüliidid
Acheson graphite Achesoni grafiit
achiral akiraalne
acid hape
acid anhydrides happeanhüdriidid
acid-base indicator happelis-aluseline indikaator
acid-base titration happelis-aluseline tiitrimine
acidity function happelisuse funktsioon
activated charcoal aktiivsüsi aktiveeritud puidusüsi
activation analysis aktivatsioonanalüüs
activation energy aktivatsioonienergia
active center en active site aktiivtsenter
acyl groups atsüülrühmad
acyl radicals atsüül-radikaalid
adsorbate adsorbaat
adsorption adsorptsioon
adsorption capacity adsorptsioonmahtuvus
adsorption chromatography adsorptsioonikromatograafia
adsorption complex adsorptsioonikompleks
adsorption indicator adsorptsiooniindikaator
aerogel aerogeel
affinity chromatography afiinsuskromatograafia
agonist agonist
alcoholates alkoholaadid
alcohols alkoholid
alcoholysis alkoholüüs
aldaric acids aldaarhapped
aldimines aldimiinid
alditols alditoolid
aldoses aldoosid
alicyclic compounds alitsüklilised ühendid
aliphatic compounds alifaatsed ühendid
alkanes alkaanid
alkenes alkeenid
alkoxides alkoksiidid
alkoxyamines alkoksüamiinid
alkyl groups alküülrühmad
alkynes alküünid
allenes alleenid
allotropes allotropes
amines amiinid
amino radicals en aminyl radicals aminoradikaalid
amino sugars aminosuhkrud
ammonium compounds ammooniumiühendid
amorphous carbon amorfne süsi amorfne süsinik
amperometric detection amperomeetriline detekteerimine
ampholytes amfolüüdid
0 ... 60 / 677
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu