Biokeemiasõnastik inglise - eesti 1930 terminit
absorbance neelduvus
abstract kokkuvõte
acceptor võtja, aktseptor
actin aktiin
action potential toimepotentsiaal
activation aktivatsioon
activation barrier aktivatsioonibarjäär
active center toimekoht, aktiivtsenter
active site toimekoht, aktiivtsenter
activity aktiivsus
activity coefficient aktiivsuskoefitsient, aktiivsustegur
adaptor (/adapter) protein kohandusvalk, hõlbustavvalk, adaptervalk
adenovirus adenoviirus
adenylyl cyclase adenülaaditsüklaas
adipocyte rasvarakk
adipose tissue rasvkude
aequorin ekvoriin
affinity afiinsus
agarose agaroos
aggregate agregaat
agonist agonist
align joondama
alignment joondus
allantoin allantoiin
allele alleel
allosteric site kaudtoimekoht
amino acid aminohape
amphipathic amfipaatne, pindaktiivne
ampholytic amfolüütiline
amplification võimendus, paljundus
amyloid amüloid
anabolic anaboolne
anabolism anabolism, aineloome
anchoring ankurdav, kinnitav
angiogenesis sooneteke, angiogenees
angiotensin angiotensiin
annealing (DNA) paardumine
anomer anomeer
antagonist antagonist
antibody antikeha
antigen antigeen
antiport vastukanne
antiporter vastukandur
apoptosis apoptoos
apoptotic apoptootiline
apparatus seade, aparaat
array rivi, rida
atomic force microscopy aatomjõumikroskoopia
attenuator nõrgendi
0 ... 60 / 965
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu