Akadeemilise väljendusoskuse terminid eesti - inglise 511 terminit
abstrakt (teesid), abstract
aineregister index
ajurünnak brainstorming
akadeemiline essee academic essay
akadeemiline ettekanne academic presentation
akadeemiline keelekasutus academic language
akadeemiline petturlus academic dishonesty
akadeemiline tekst academic text
akadeemiline väljendusoskus – vt akadeemiliste tekstide kirjutamine
akadeemiliste tekstide koostamine – vt akadeemiliste tekstide kirjutamine
akadeemiliste tekstide lugemine academic reading
aktiiv active voice
alapeatükk – vt teksti jaotis
allikakriitika source critique
allikas source
allmärkus – vt joonealune märkus
analüüs analysis
andmeanalüüs data analysis
andmed data
andmete kogumine collection of data
andmete valik choice of data
angloameerika kirjutamistraditsioon Anglo-American writing tradition
argument argument
argumentatsioon argumentation
arusaadavus comprehensibility
arutelu (diskussioon), discussion
asünkroonne tagasiside asynchronous feedback
autoplagiaat self-plagiarism
autor author, writer
autoriõigus copyright
avalik esinemine public speaking
bakalaureusetöö bachelor's thesis
bibliograafia bibliography
bibliograafiline kirje bibliographic entry
Bloomi taksonoomia Bloom's taxonomy
definitsioon (määratlus), definition
diskussioon – vt arutelu
doktoriväitekiri – vt doktoritöö
empiiriline empirical
esimene mustand first draft
esmased allikad primary sources
essee essay
ettekanne presentation
font – vt kiri
fookus focus
hüpotees hypothesis
illustreerima illustrate
infootsing information search
inspiratsioon inspiration
internetiallikad Internet sources
intertekstuaalsus intertextuality
isikuline tegumood – vt personaal
joonealune märkus (allmärkus), footnote
järeldus conclusion
kaaskiri cover letter
kavandamine outlining
0 ... 60 / 270
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu