P3M eesti - inglise 714 terminit
administratiivne lõpetamine administrative closure
agiilne projektijuhtimine agile project management
ajakava schedule
ajakava alusplaan Schedule Baseline
ajakava juhtimine schedule control
ajakava juhtimise plaan Schedule Management Plan
ajakava tihendamine, pressing, intensiivsus crashing
ajakava täitmise indeks Schedule Performance Index (SPI)
ajakavast kinnipidamine schedule performance
ajurünnak brainstorming
ajutine organisatsioon temporary organisation
alaline organisatsioon permanent organisation
alamprojekt Sub-project
algatusfaas, käivitusfaas initiating phase
allhanke juhtimine outsourcing management
allhankekava outsourcing plan
alus, arendusalus, etalon, lähteandmed baseline
alusta et alustada Start?to?Start
alusta et lõpetada Start?to?Finish
analoogne hindamine analogous estimating
arendusprotsess development process
artefaktid, dokumendid artefacts
aruandluse kontroll Control Account
avakoosolek kick-off meeting
dekomponeerimine Decomposition
Delphi meetod Delphi technique
edukriteeriumid success criteria
eelarve budget
eelarvekeskne juhtimine earned value management (EVM)
eeldus, oletus assumption
eelduste analüüs assumptions analysis
eestvedamine Leadership
Ennetav tegevus Preventive Action
ennetusaeg lead
esiletõstmine, kiirendamine fast tracking
eskaleerimine Escalation
etapil-põhinev jaotus, liigendus stage-based breakdown
faasiväravad phase gates
funktsionaalsus functionality
Gantt'i diagramm Gantt chart
hajutatav risk, jääkrisk residual risk
hangete juhtimise plaan Procurement Management Plan
heakskiit, vastuvõtmine acceptance
hierarhiline struktuur Breakdown structure
hiliseim alustamise aeg Late Start Date
hiliseim lõpetamise aeg Late Finish Date
hindamine estimating
hinnang Estimate
huvigrupi, osapoole kontroll-loend stakeholders checklist
huvigrupi, osapoole vajadus stakeholder need
huvigrupp, osapool stakeholder
huvipoolte juhtimine Stakeholder management
hälve variance
hälve lõpetamisel variance at completion (VAC)
infosüsteem information system (IS)
inimressursi plaanimine human resource planning
integratsioon Integrative management
investeeringu hindamine Investment appraisal
jagamine (riskijuhtimisstrateegia) share (risk response strategy)
juhtimise plaanid Management plan, Management plan
0 ... 60 / 355
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu