P3M eesti - inglise 511 terminit
administratiivne lõpetamine administrative closure
agiilne projektijuhtimine agile project management
ajakava schedule
ajakava juhtimine schedule control
ajakava tihendamine, pressing, intensiivsus crashing
ajakavast kinnipidamine schedule performance
ajurünnak brainstorming
ajutine organisatsioon temporary organisation
alaline organisatsioon permanent organisation
algatusfaas, käivitusfaas initiating phase
allhanke juhtimine outsourcing management
allhankekava outsourcing plan
alus, arendusalus, etalon, lähteandmed baseline
analoogne hindamine analogous estimating
artefaktid, dokumendid artefacts
avakoosolek kick-off meeting
Delphi meetod Delphi technique
edukriteeriumid success criteria
eelarve budget
eelarvekeskne juhtimine earned value management (EVM)
eeldus, oletus assumption
eelduste analüüs assumptions analysis
ennetusaeg lead
esiletõstmine, kiirendamine fast tracking
etapil-põhinev jaotus, liigendus stage-based breakdown
faasiväravad phase gates
funktsionaalsus functionality
Gantt'i diagramm Gantt chart
hajutatav risk, jääkrisk residual risk
heakskiit, vastuvõtmine acceptance
hindamine estimating
huvigrupi, osapoole kontroll-loend stakeholders checklist
huvigrupi, osapoole vajadus stakeholder need
huvigrupp, osapool stakeholder
hälve variance
hälve lõpetamisel variance at completion (VAC)
infosüsteem information system (IS)
inimressursi plaanimine human resource planning
jagamine (riskijuhtimisstrateegia) share (risk response strategy)
juurpõhjus root cause
jälitatavus traceability
järeldused findings
järelevalve ja juhtimine monitor & control
kasu(likkuse) analüüs benefit analysis
kasud, tulemused outcomes, outcomes
kasutaja esindajad user representatives (URs)
kaudlahendus workaround
kaudsed kulud indirect costs
kava plan
kinnitus approval
kitsendus, piirang constraint
kogu ajavaru, puhver total float
kogu omanikukulu total cost of ownership (TCO)
kohandamine tailoring
kommunikatsiooni juhtimise kava communication management plan
kompetentsus, pädevus competency
konfiguratsioonielement configuration item
konfiguratsiooni haldus configuration management
0 ... 60 / 254
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu