Filosoofia inglise - eesti 2840 terminit
a posteriori aposterioorne
a priori aprioorne
abduction abduktsioon
abortion abort
Absolute absoluut
absolute idealism absoluutne idealism
abstract/concrete abstraktne/konkreetne
abstraction abstraheerimine
acausal mittepõhjuslik
acceptance aktsepteerimine
accident aktsidents
accidentalism aktsidentalism
acquaintance and description tutvus ja kirjeldus
act utilitarianism tegude utilitarism
act-object ambiguity teo ja objekti kahetähenduslikkus
action tegu, toiming
action at distance kaugmõju
active/passive euthanasia aktiivne/passiivne eutanaasia
activism aktivism
acts/omissions doctrine tegude ja tegematajätmiste õpetus
actual tegelik, aktuaalne
actualism aktualism
actuality and potentiality tegelikkus ja võimalikkus
ad hoc hypothesis ad hoc hüpotees
adverbial theory adverbiaalteooria
aesthetic values esteetilised väärtused
aesthetics esteetika
aether eeter
affective afektiivsus
affirming the antecedent antetsedendi jaatus
affirming the consequent konsekvendi jaatus
after-image järelpilt, järelkujutis
age of reason mõistuseajastu
agent-causation toimijapõhjuslikkus
agent-centered morality toimijakeskne moraal
agnosticism agnostitsism
akrasia akraasia, tahtenõtrus
alethic aleetiline
alienation võõrdumine, võõrandumine
altruism altruism
ambiguity mitmetähenduslikkus
amoral amoraalne, immoraalne
ampliative argument avardav argument
analogy analoogia
analysis analüüs
analytic philosophy analüütiline filosoofia
analytic/synthetic analüütiline/sünteetiline
anamnesis anamnees
anaphora anafoor
anarchism anarhism
ancestral relation eellasrelatsioon
anguish äng
animal rights loomade õigused
animism animism
anomal monism anomaalne monism
0 ... 60 / 683
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu