Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
t t
T – 1) T
2) T
taandatud Planki konstant reduced Plank constant
taandkarakteristik fiducial form of expression
taandmääramatus fiducial uncertainty
taandväärtus – 1) fiducial value
2) fiducal value
taara kaalumisseade tare-weighing device
taara tasakaalustamisseade tare-balancing device
taaraseadis tare device
taaraväärtus tare value
taastumine recovery
taatlus verification
taatluse liik kind of verification
taatluse skaalajaotise väärtus verification scale interval
taatluse tunnustamine recognition of verification
taatlusele lubamine acceptance for verification
taatluslabor legal metrology laboratory
taatlusmärgis verification mark
taatlusmärgise eemaldamine obliteration of a verification mark
taatlusperiood verification interval
taatlusseadmestik verification equipment
taatlusskaala jaotise väärtus verification scale interval
taatlustunnistus verification certificate
tablooga loendur register
taevakehade heledusmõõtur astrophotometer
tagasilükkamistsoon rejection zone
tagasilükkamisvahemik rejection interval
tahhümeeter total station
tahke barrel dry barrel
tahke pint dry pint
tahvelkaliiber bar gauge
tajur sensor
takistatud voog chocked flow
takistusmõõtur resistance meter
takistustermoandur – 1) RTD
2) resistance temperature detector
taksomeeter taximeter
talitluse mõõte- ja seireseade performance measuring and monitoring device
talitluse piirväärtused limiting values for operation
talitlusmaandus functional earthing
talitlusmoodus operating mode
talitlusmääramatus operating uncertainty
talitlusolukorra kalibreerimine task-related calibration
talitlusriistmääramatus operating instrumental uncertainty
tankur fuel dispencer
tarbija risk consumer's risk
tarkvara eraldatus software separation
tarkvara indentifikatsioon software identification
tarnija supplier
tasapinnalisus flatness
tasapinnalisuse hälve deviation from flatness
taseme hindamise standardhälve standard deviation for proficiency assessment
taseme mõõtur level gauge
tasemekatse proficiency testing
tasumäär tariff
tasumäära juhtimise seade tariff control device
0 ... 60 / 295
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu