Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
R profiil R profile
R-tunnussuurus R-parameter
raadius radius
raadiusmõõt radius gauge
raadiusšablon radius gauge
rad rad
radarkõrgusmõõtur radar altimeter
radiaan radian
radiatsiooni tasememõõtur ratemeter
radioaktiivse sadestuse kiirgusmõõtur fallout meter
Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon – 1) IEC
2) International Electrotehnical Commision
Rahvusvaheline Kaalude ja Mõõtude Büroo – 1) BIPM
2) International Bureau of Weights and Measures
Rahvusvaheline Kaalude ja Mõõtude Komiteee International Committee for Weights and Measures
Rahvusvaheline Kaalude ja Mõõtude Peakonverents – 1) General Conference on Weights and Measures
2) CGPM
Rahvusvaheline Kliinilise Keemia ja Laboratoorse Meditsiini Föderatsioon IFCC
Rahvusvaheline Kaalude ja Mõõtude Komitee CIPM
Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Organisatsioon – 1) OIML
2) International Organization of Legal Metrology
Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Konverents International Conference on Legal Metrology
Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Büroo – 1) BIML
2) International Bureau of Legal Metrology
Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Komitee – 1) International Committee of Legal Metrology
2) CIML
Rahvusvaheline Mõõtmise Konföderatsioon – 1) IMEKO
2) International Measurement Confederation
rahvusvaheline mõõteetalon international measurement standard
Rahvusvaheline praktiline temperatuuriskaala International Temperature Scale
Rahvusvaheline Puhta ja Rakendusfüüsika Liit – 1) IUPAP
2) International Union of Pure and Applied Physics
Rahvusvaheline Puhta ja Rakenduskeemia Liit – 1) IUPAC
2) International Union of Pure and Applied Chemistry
Rahvusvaheline suuruste süsteem – 1) International System of Quantities
2) ISQ
Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon – 1) International Organization for Standardization
2) ISO
Rahvusvaheline ühikute süsteem International System of Units
Rahvusvahelise Kliinilise Keemia ja Laboratoorse Meditsiini Föderatsioon International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
rahvusvahelise standardi projekt – 1) DIS
2) Draft International Standard
rahvusvahelise standardi lõppkavand – 1) Final Draft International Standard
2) FDIS
Rahvusvahelise ühikute süsteemi tähis SI
rakendumis-rikkevool residual operating current
Rankine kraad degree Rankine
raskus weight
raskuskolbmanomeeter dead weight piston gauge
ratsur rider
reageerimisaeg – 1) response time
2) step response time
reaktiivenergia mõõtur var hour meter
reaktiivenergiaarvesti var hour meter
0 ... 60 / 129
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu