Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
ühe punkti automaatne mahuti termomeeter spot ATT
ühemõõtepiirkonnaga mõõtevahend single range measuring instrument
ühendelement united feature
ühendusava communications port
ühepunkti automaatne mahutitermomeeter single point ATT
ühesuuruse mõõtevahend single function measuring instrument
ühik unit
ühik üks unit one
ühiku edastamisvahend means of units dissemination
ühiku eesliide unit prefix
ühiku nimetus unit name
ühiku tähis – 1) unit symbol
2) symbol of a unit
ühiku ülekandevahend means of unit transfer
ühikute süsteem system of units
ühikute teisendamine conversion of units
ühikute teisendustegur conversion factor between units
ühikute võrrand unit equation
ühistolerants common tolerance
ühtlane skaala linear scale
üksdimensiooniga suurus quantity of dimension one
üksikväärtus discrete value
üldine näidu ebatäpsus overall inaccuracy of reading
üldjoonmõõde global linear size
üldjoonmõõtme karakteristik global linear size characteristic
üldmõõde global size
üldmõõteülesanne overall measurement task
üldmõõtme karakteristik global size characteristic
üldnurkmõõde global angular size
üldsuurus global quantity
üleaste step-over
üleastme konstant step-over constant
üleastme parand step-over correction
ülekande mõõteseade transfer measurement device
üleliigne rõhk overpressure
üleliigne voo kiirus overload flow rate
ülemine mittevastavustõenäosus upper non-conformance probability
ülemine piirhälve upper limit deviation
ülemine piirmõõde upper limit of size
ülemine spetsifikatsioonipiir upper specification limit
ülemine tugipunkt upper reference point
üleminekutsoon transition zone
ülepinge voltage swell
ülerõhk gauge pressure
ülevaatus review
ümardusraadius radius of curvature
ümarus – 1) roundness
2) circularity
ümaruse haripunkti mõõtemeetod summit measurement method of roundness
ümaruse kahepunkti mõõtemeetod two-point measurement of roundness
ümaruse kolmepunkti mõõtemeetod three-point measurement of roundness
ümaruse mõõtemasin roundness measuring machine
ümaruse ratsurmõõtemeetod rider measurement method of roundness
ümbermõõdu mõõdulint strapping tape
ümberringjoone läbimõõt circumference diameter
ümbrise nõue envelope requirement
ümbrise nõue sisemõõtmeelemendi mõõtmele envelope requirement for internal features size
ümbrise nõue välismõõtmeelemendi mõõtmele envelope requirement for external features of size
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu