Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
°C °C
°F °F
°R °R
∆ value ∆ väärtus
± tolerancing ± tolereerimine
Å Å
A A
a – 1) a
2) a
Abbe's criterion Abbe kriteerium
Abbe's principle – 1) komparaatorprintsiip
2) Abbe printsiip
aberration – 1) kõrvalekalle
2) hälbimus
absolute altitude absoluutkõrgus
absolute humidity absoluutniiskus
absolute instrumental uncertainty absoluutne riistmääramatus
absolute static pressure absoluutne staatiline rõhk
absolute thermodynamic scale absoluutne termodünaamiline temperatuuriskaala
absolute zero temperature absoluutne nulltemperatuur
absorbed dose neeldumisdoos
absorbed dose index neeldumisdoos
absorption neeldumine
absorption pyrometer optiline püromeeter
acceleration – 1) kiirendusvektor
2) kiirendus
acceleration of free fall – 1) raskuskiirendus
2) vaba langemise kiirendus
accelerograph kiirendusmeerik
accelerometer kiirendusmõõtur
acceptability – 1) vastuvõetavus
2) vastavus
3) aktsepteeritavus
acceptability table vastavustabel
acceptable accuracy – 1) vastuvõetav täpsus
2) aktsepteeritud täpsus
acceptance for verification taatlusele lubamine
acceptance interval – 1) aktsepteeritavuse vahemik
2) heakskiiduvahemik
acceptance limit – 1) heakskiidupiir
2) aktsepteeritavuse piir
acceptance test – 1) vastavus
2) vastuvõtukatse
acceptance zone – 1) heakskiidutsoon
2) aktsepteeritavuse tsoon
acceration of gravity raskuskiirendus
accessory abiseadis
accessory of a measuring instrument abimõõtevahend
accreditation akrediteerimine
accreditation body akrediteerimisasutus
accreditation criteria akrediteerimiskriteerium
accreditation system akrediteerimissüsteem
accredited calibration laboratory akrediteeritud kalibreerimislabor
accredited laboratory test report akrediteeritud labori katseprotokoll
accredited testing laboratory akrediteeritud katselabor
accuracy täpsus
accuracy class täpsusklass
accuracy class of weights vihtide täpsusklass
0 ... 60 / 734
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu