Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
aktsepteeritavus acceptability
aktsepteeritavuse tsoon acceptance zone
aktsepteeritavuse piir acceptance limit
aktsepteeritud täpsus acceptable accuracy
alaline reeper permanent bench mark
albedomõõtur albedometer
alfaspektrimõõtur alphaspectrometer
algmaht deadstock
alidaad alidade
alkoholimõõtur alcoholometer
alkoholisisalduse mõõtur alcoholometer
allosis subunit
alumine mittevastavustõenäosus lower non-conformance probability
alumine piirhälve lower limit deviation
alumine piirmõõde lower limit of size
alumine spetsifikatsioonipiir lower specification limit
amper ampere
ampermeeter – 1) amperemeter
2) ammeter
ampertund ampere-hour
ampertunniarvesti ampere-hour meter
analoog andmetöötlusseade analog data processing device
analoogarvnäidik dual analogue-digital display
analoogmõõtevahend analogue measuring instrument
analoognäidik analogue indication device
analoognäit analog indication
analoogsignaal analog signal
analüütili(sed)ne kaal(ud) analytical balance
andmed data
anduri etteantud mõõtepiirkond specified measuring range of transducers
anemomeeter anemometer
ankurdusraskus anchor weight
annustamine dosing
annusti dosing device
aparaat apparatus
apellatsioon appeal
ardomeeter ardometer
areopüknomeeter air pycnometer
argument argument
aritmeetiline keskmine – 1) average
2) arithmetic mean
ARV ARV
arvkarakteristik characteristic
arvnäidiku ümmardamishälve roundig error of digital indication device
arvnäidikuga avamõõtur digital bore ga(u)ge
arvnäidikuga kõrgusmõõtur digital height gauge
arvnäidikuga mõõtevahend digital measuring instrument
arvnäidikuga nihik digital caliper
arvnäidikuga sisekruvik digital internal micrometer
arvnäidikuga sügavusmõõtur digital depth ga(u)ge
arvnäit digital indication
60 ... 120 / 622
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu