Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
esmased näidud primary indications
esmataatlus initial verification
esmavaatlus preliminary examination
etalonaine reference material
etalonaine iseloomustus characterisation of a reference material
etalonaine kiritõend reference material document
etalonaine kommuteeruvus commutability of a reference material
etalonaine serifitseeritud väärtus certified value of a reference material
etalonaine sertifikaat reference material certificate
etalonaine tootja reference material producer
etalonaine vahetatavus commutability of a reference material
etteandev taaraseadis preset tare device
etteantud nõue specified requirement
etteantud taaraväärtus preset tare value
ettevalitud kosteväärtus specified response value
Euro-Aasia Riiklike Metroloogiaasutuste Koostööorgan – 1) COOMET
2) Euro-Asian Cooperation of National Metrology Institutions
Euroopa Akrediteerimisühendus – 1) European co-operation for Accreditation
2) EA
Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee CENELEC
Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee European Committee for Electrotechnical Standardization
Euroopa Legaalmetroloogiaühendus – 1) European Cooperation in Legal Metrology
2) WELMEC
Euroopa metroloogia raamprogramm – 1) European Metrology Research Programme
2) EMRP
Euroopa Metroloogiainstituutide Assotsiatsioon – 1) European Association of National Metrology Institutions
2) EURAMET
Euroopa Standardikomitee – 1) Committee for European Standardization
2) CEN
Euroopa standardiorganisatsioonid – 1) ESO
2) European Standards Organizations (ESOs)
Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut – 1) ETSI
2) European Telecommunications Standards Institute
eV eV
f – 1) f
2) f
F F
faasidevaheline pinge phase to phase voltage
faasimõõtur phase meter
faasinurgamõõtur phase meter
faasivool phase current
Fahrenheiti kraad – 1) degree Fahrenheit
2) Fahrenheit degree
Fahrenheiti temperatuuri skaala Fahrenheit temperature scale
farad farad
fasomeeter phase meter
femto femto
ferrodünaamiline mõõtevahend ferrodynamic instrument
filtreerimine filtration
filtreeritud element filtred feature
fl oz fl oz
fotoelektriline seadis photoelectric device
360 ... 420 / 622
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu