Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
°C °C
°F °F
°R °R
∆ väärtus ∆ value
± tolereerimine ± tolerancing
A A
a – 1) a
2) a
Å Å
aaker acre
aar are
aasta year
Abbe kriteerium Abbe's criterion
Abbe printsiip Abbe's principle
abimaanduselektrood auxiliary earth electrode
abimaanduselektroodi takistus auxiliary earth electrode resistance
abinäiduseade auxiliary indicating device
abiseade ancillary device
abiseadis accessory
abitaatelseade auxiliary verification device
absoluutkõrgus absolute altitude
absoluutmõõtemeetod fundamental method of measurement
absoluutne kõrgus altitude
absoluutne nulltemperatuur absolute zero temperature
absoluutne riistmääramatus absolute instrumental uncertainty
absoluutne staatiline rõhk absolute static pressure
absoluutne termodünaamiline temperatuuriskaala absolute thermodynamic scale
absoluutniiskus absolute humidity
adaptatsioonimõõtur adaptometer
adapteerimine adaptation
aeg time
aeglustusmõõtur decelerometer
aegruum space-time
aeromagnetväljamõõtur aeromagnetometer
aeromeeter aerometer
ainehulga kontsentratsiooni primaaretalon primary measurement standard of amount-of-substance concentration
ainehulk amount of substance
ajahetk instant
ajahälve time error
ajakestus duration time
ajamisüsteem drive system
ajaskaala – 1) time scale
2) time scale
ajatelg time axis
ajavahemik time interval
akrediteerimine accreditation
akrediteerimisasutus accreditation body
akrediteerimiskriteerium accreditation criteria
akrediteerimissüsteem accreditation system
akrediteeritud kalibreerimislabor accredited calibration laboratory
akrediteeritud katselabor accredited testing laboratory
akrediteeritud labori katseprotokoll accredited laboratory test report
aktiivenergia arvesti kWh meter
aktiivenergiaarvesti – 1) watt hour meter
2) active energy meter
aktiivvõimsus active power
aktsepteeritavuse vahemik acceptance interval
0 ... 60 / 622
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu