Teenuste valdkonna terminibaas inglise - eesti 502 terminit
activity-interest-opinion method (AIO) tegevuse, huvi ja hinnangu meetod
analytical marketing system analüütiline turundussüsteem
analytical modelling analüütiline modelleerimine
asset management varahaldus
assisting service abistav teenus, abiteenus
balanced scorecard tasakaalus tulemuskaart
baseline algseis
behavioural segmentation käitumispõhine segmentimine
benchmark võrdluspunkt
benchmarking võrdlusanalüüs
best practice parim praktika
bodystorming keharünnak
brainstorming ajurünnak
break-even analysis tasuvusanalüüs
break-even point tasuvuspunkt
business capacity management äri mahuhaldus
business case ärijuhtum
business continuity management äri talitluspidevuse haldus
business impact analysis ärimõju analüüs
business operations äritegevus
business perspective ärivaade
business planning äri planeerimine
business service äriteenus, sisuteenus
business service management äriteenuste haldus
capital expenditure kapitali kulu
capital item põhivara
carrying capacity kandevõime, taluvusvõime
circulation corridor transpordikoridor
client klient
collaborative development koordineeritud arendustegevus
collaborative marketing koordineeritud turundus
competitive situation konkurentsiolukord
competitor analysis konkurendianalüüs
complaint management kaebuste käsitlemine
consumer tarbija
cooperative marketing ühisturundus
core service põhiteenus
core service package põhiteenuse pakett
cost benefit analysis tasuvusanalüüs
cost centre kuluüksus
cost effectiveness kulutasuvus
cross-impact matrix ristmõju maatriks
customer klient, külaline
customer journey klienditeekond
customer relationship management kliendisuhete juhtimine
customer service klienditeenindus
customization kohandamine
demand generator nõudlustekitaja
demand management nõudluse juhtimine
demand orientation kellele teenust pakutakse
demarketing vastuturundus
demographic segmentation demograafiline segmentimine
design thinking disainmõtlemine
destination identity sihtkoha identiteet
destination management sihtkoha juhtimine, sihtkoha korraldus
destination management organisation (DMO) sihtkoha arendusorganisatsioon
destination marketing sihtkohaturundus
destination marketing organisation (DMO) sihtkoha turundusorganisatsioon
0 ... 60 / 251
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu