Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaas (koostatud O. Ottensoni „Uue eesti-vene õigussõnaraamatu“, 2007 ja „Uue vene-eesti õigussõnaraamatu“, 2009 baasil) eesti - vene 39512 terminit
akrediteerima аккредитовать
akrediteerimine аккредитация
akrediteerimiskiri (dipl) аккредитивная грамота
akreditiiv аккредитив
akreditiivi lõppemine закрытие аккредитива
akreditiivi tühistamine отмена аккредитива
akt 1 (toiming) акт 1 (действие)
akt 2 (dokument) акт 2 (документ)
akteerima – vt akti koostama 2
akti koostama 2 (akteerima), актировать
aktiivne активный
aktiva актив
aktsept 1 акцепт 1
aktsept 2 акцепт 2
aktseptant акцептант
aktsepteerima – vt aktseptima
aktsepti mahatõmbamine зачёркивание акцепта
aktseptimiseks esitamine предъявление к акцепту
aktseptist keeldumine отказ от акцепта
aktsessoorne акцессорный
aktsessoorne kohustus – vt lisakohustus
aktsessoorne õigus акцессорное право
aktsia акция
aktsia nominaalväärtus – vt aktsia nimiväärtus
aktsiaemissioon – 1) эмиссия акций
2) vt aktsiate väljalase
aktsiaid välja laskma – vt aktsiaid emiteerima
aktsiakurss курс акций
aktsiaomanik – 1) собственник акций
2) собственник акций, владелец акций
240 ... 300 / 845
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu