Meditsiinifüüsika inglise - eesti 3584 terminit
aberration aberratsioon, hälbimus
ablation therapy ablatsioonteraapia
absolute dosimetry absoluutdosimeetria
absorbed dose neeldumisdoos
absorbed fraction neeldunud fraktsioon, neeldunud osa
absorption neeldumine
absorption coefficient neeldumistegur, neeldumiskoefitsient
absorption efficiency neeldumisvõime
abundance isotoobisisaldus
accelerating waveguide kiirendav lainejuht
accelerator kiirendi
acceptable level aktsepteeritav tase
accessible surface puutevõimalik pind
accession number ligipääsunumber
accompanying documents kaasnev dokumentatsioon, kaasnevad dokumendid
accuracy mõõtetäpsus, täpsus
achievable level saavutatav tase
acoustic axis akustiline telg
acoustic impedance akustiline impedants
acoustic power helivõimsus, akustiline võimsus
acoustic pressure helirõhk, akustiline rõhk
acoustic shadow kajavari, kajavarju artefakt
acoustic-working frequency helitalitlussagedus, akustiline talitlussagedus
acquisition modes for digital image digitaalkujutise andmehõivemoodused, andmehõivemoodused
acquisition time andmehõivekestus
acquisition workflow andmehõive töövoog
ACR phantom ACRi fantoom
activation formula aktivatsioonivalem
activation rates in radionuclide production aktivatsioonikiirused radionukliidide tekkel
active breathing control (ABC), aktiivne hingamise kontroll
active device aktiivseade
active implant aktiivne implantaat
active matrix array aktiivmaatriksiga pildiretseptor
active shielding aktiivvarjestus
active transport of tracers märkainete aktiivne transport
activity aktiivsus
actual focal spot tegelik fookustäpp
adaptive processing adaptiivne andmetöötlus
adaptive radiotherapy adaptiivne kiiritusravi
added filter lisafilter
additional filtration lisafiltratsioon
administration manustamine
adverse radiation effect kiirguse kõrvaltoime
afterloader järellaadur
afterloading järellaadimine
air equivalent composition õhkekvivalentne koostis
air gap õhuvahe
0 ... 60 / 731
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu