Poliitika ja valitsemise sõnastik eesti - inglise 1270 terminit
absolutism absolutism
absoluutne enamus absolute majority
absoluutne monarhia absolute monarchy
agenda agenda
agendaseadmise teooria agenda setting theory
agendi-struktuuri dilemma agent-structure dilemma
agraarparteid agrarian parties
ainelised stiimulid material incentives
ajaloolisus historicity
aktiivne kodakondsus active citizenship
akulturatsioon acculturation
alamkoda lower house
alt üles poliitika rakendamine bottom up policy implementation
amerikaniseerumine americanization
ametikandja official
ametiühing trade union, labor union
ametnik civil servant
angloameerika õigussüsteem common law
annetamine donation, charity
anoomia anomie
arenev demokraatia electoral democracy
arutlev demokraatia deliberative democracy
assimilatsioon assimilation
assotsiatsioon association
assotsiatsiooniline huvirühm associational interest group
autoritarism authoritarianism
autoriteet authority
avalik arvamus public opinion
avalik haldus public administration
avalik huvi public interest
avalik hüve public good
avalik juhtimine public management
avalik poliitika public policy
avalik sektor public sector
avalik teenistuja public servant
avalik teenistus public service
avalik õigus public law
avalikkus publicity
avalikkussfäär public sphere
avaliku poliitika analüüs public policy analysis
avaliku valiku teooria public choice theory
avalikud asjad public affairs
avalikud teenused public services
avatud nimekiri closed list system
avatud ühiskond open society
biheiviorism behaviorism
boikott boycott
bürokraatia bureaucracy
dekontsentratsioon deconcentration
delegeeritud võim delegated power
Delfi meetod – vt Delfi tehnika
deliberatiivne demokraatia deliberative democracy
demokraatia democracy
detsentraliseerimine decentralization
devolutsioon devolution
diktatuur dictatorship
diskursus discourse
distributiivne võim distributive power
0 ... 60 / 645
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu