Metroloogia Estonian - English 5744 terms
certificate of calibration kalibreerimistunnistus
certificate of conformity vastavuse tõend
certification serifitseerimine
certification of conformity vastavuse tõendamine
certified reference material sertifitseeritud etalonaine
certified value of a reference material etalonaine serifitseeritud väärtus
cetane number tsetaaniarv
changing face esikülje vahetamine
characterisation of a reference material etalonaine iseloomustus
characteristic – 1) karakteristik
2) arvkarakteristik
characteristic number tunnusarv
characteristic of measuring instrument mõõtevahendi karakteristik
chart driving mechanism diagrammikanduri ajam
check sample kontrollproov
check test kontrollkatse
checking facility kontrollseadis
chemical metrology metroloogia keemias
chilled application jahutatud rakendus
chocked flow takistatud voog
chronotachograph sõidumeerik
circuit vooluring
circular run-out ringviskumine
circularity ümarus
circumference diameter ümberringjoone läbimõõt
class index täpsusklassi tunnus
classifying klassistamine
clearance lõtk
clearance fit lõtkist
clock time kellaaeg
coarse räme
coating thickness gauge pindepaksusmõõtur
coating thickness standard pindepaksusetalon
coaxiality for axes telgede samatelgsus
coefficient tegur
coherent derived unit koherentne tuletatud ühik
coherent system of unit koherentne ühikute süsteem
coherent unit koherentne ühik
collection kogumine
collection plane koondpind
colorimeter värvusmõõtur
combination meter kombineeritud arvesti
combination meter changeover flow rate kombineeritud arvesti ümberlülitusvoo kulu
combined meter koostarvesti
combined standard measurement uncertainty – 1) liitstandardmääramatus
2) liitmääramatus
3) liitstandardmõõtemääramatus
combined standard uncertainty – 1) liitmääramatus
2) liitstandardmääramatus
60 ... 120 / 241
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu